Echipa noastra si functiile lor !
Dj BobBy

Functii:
Administrator Xat
Administrator FaceBook
Administrator DJ
DJ / Mc


DjCercel

Functii:
Administrator Site
Administrator Servere
Administrator DJ
Administrator Xat
Dj / McDjTzuTzu

Functii:
Administrator Server
DJ / McVoteaza

^
Doresti sa scoatem MANELELE de pe Back`UP ?
Total răspunsuri: 23

Promoveaza-ne

^
Invita prieteni

Mini Chat

^
200

Player Radio Flash

^

Parteneri

^OnLine Users

^

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0

Sondaj

Ýêñêëþçèâíûå øàáëîíû DLE ñêà÷àòü áåñïëàòíî äëÿ dle.
Êóïèòü ýëåêòðîííûåñèãàðåòû.
Íîâûåøàáëîíû ñêà÷àòü äëÿ ucoz
Joomla 1.7ñêà÷àòü øàáëîíû.
Êóïèòü ýëåêòðîííûå ñèãàðåòûAtlantis ìîæíî êóïèòü.
Äîáðî ïîæàëîâàòü íà ñàéò Sondaj Sondaj
Ce gen de muzica preferi
Total răspunsuri: 68